top of page

KVKK MUSTERI AYDINLATMA METNİ VE GIZLILIK POLITIKASI

MusTERı AYDINLATMA METNı

Değerli Müşterimiz,

Sage Botanik San. ve Tic. A.Ş. (“Sage Botanics”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

a. Veri Sorumlusu

Sage Botanics olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.

 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem kategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.

Amaç:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebep:

KVKK m.5 (2) (a) : a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

Amaç:

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi

Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi

Hukuki Sebep:

KVKK m.5 (2) (c) : c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Amaç:

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebep:

KVKK m.5 (2) (ç) : ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Amaç:

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Hukuki Sebep:

KVKK m.5 (2) (f) : f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

c. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • www.sagebotanics.com.tr web sitemiz üzerinden üyelik oluşturmanız veya iletişim formu doldurmanız

 • Şirket ile aranızda var olan iş ilişkisinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda bizimle temas kurduğunuz kanallar

 

d. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

 • Finans ve muhasebe süreçlerinin takip edilebilmesi amacıyla mali müşavirimiz ile gerektiği kadar paylaşılacaktır.

 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılacaktır.

 • Ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, ödeme alt yapısı hizmetlerinin satın alındığı tedarikçimiz ile sözleşme süreçlerinin gerektirdiği sınırda paylaşılacaktır.

 • Web sitemizin alt yapı sağlayıcısı olan tedarikçimiz ile sözleşme ilişkisi kapsamında, saklama faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılacaktır.

 • Siparişlerinizin tarafınıza ulaştırılması için anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile sözleşme süreçlerinin gerektirdiği sınırda paylaşılacaktır.

 

e. Yurt Dışına Aktarım  

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) (Microsoft Office365, Gmail, Zoho Mail e-posta yazılımları ile çevrimiçi toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.  Şirketimiz ile bahsi geçen kanallar üzerinden iletişime geçmeyi tercih etmeniz halinde kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan, anılan uzaktan bağlantı ve çevrim içi iletişim Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle, yurt dışına aktarılmış olacaktır.  

f. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Datça Mah. Kazım Yılmaz Blv A1 Blok No:92A/2 Datça, Muğla” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,

 • sagebotaniksanveticas@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,

 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,

 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@sage-botanics.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

 

g. Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Güncelleme Tarihi: 18.10.2021

bottom of page